Adatvédelem

Adatkezelési Szabályzat

AZ MSD ONLINE ADATVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSA ÖNNEL SZEMBEN

Megértjük és tiszteletben tartjuk, hogy személyes adatainak védelme fontos Önnek. Az Ön online megadott személyes adatait csakis olyan módon kezeljük, amelyhez Ön előzetesen, önkéntesen, kifejezetten és egyértelműen hozzájárult. További részletekért, kérjük, olvassa el az alábbi adatkezelési szabályzatot (továbbiakban: „Adatkezelési Szabályzat”) vagy pedig vegye fel velünk a kapcsolatot az alább meghatározott címen.

Az Adatkezelési Szabályzat rögzíti az MSD Pharma Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-903998; adószám: 14440791-2-44; továbbiakban: „MSD” vagy „Adatkezelő”) tulajdonában lévő és a Splendidea Communications Kft (székhelye:  1037 Budapest, Montevideó út 2/C., II. lh. 2. em.; cégjegyzékszám: 01-09-710041; adószám: 12920352-2-42.; továbbiakban: „Splendidea Kft.”; MSD és Splendidea Kft. együtt „Adatkezelők”) által üzemeltetett www.fogamzasgatlas.hu weboldal (továbbiakban: „Weboldal”) használatával összefüggésben az MSD és a Splendidea Kft. által folytatott adatkezelési gyakorlatot.

Az Adatkezelők a Weboldal üzemeltetése és az azon közzétett információk tekintetében teljes mértékben figyelembe veszik és alkalmazzák az irányadó hatályos jogszabályokat, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotörvény”), illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az informáiós társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. trövény rendelkezéseit.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Adatkezelési Szabályzat nem vonatkozik harmadik felek által üzemeltetett olyan honlapokra, amelyekre a Weboldal hivatkozást („linket”) tartalmaz, tekintettel arra, hogy az ilyen honlapok üzemeltetőinek adatvédelmi gyakorlatára az Adatkezelőknek nincsen ráhatása.

1. ADATKEZELŐK

Tájékoztatjuk, hogy a Splendidea Kft. mint adatkezelő:

  • a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető és az MSD tulajdonában lévő Eperhab facebook oldalon (továbbiakban: „Eperhab facebook oldal”) található található „Orvos válaszol” applikáció igénybevétele esetén a jelen Adatkezelési Szabályzat 2. pontjában meghatározott Önre vonatkozó adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezeli;
  • a Weboldal működtetéséhez szükséges szervertárhelyet és a rendszergazdai szolgáltatásokat biztosítja, valamint
  • a gyógyszer-mellékhatások bejelentésének céljából folyamatosan figyeli a Weboldalon és az Eperhab facebook oldalon elérhető „Orvos válaszol” applikáción keresztül beérkező, Ön által önkéntesen megadott egészségügyi adatokat.

A Splendidea Kft. mint adatkezelő adatkezelési tevékenységét a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nyilvántartásba vette. Nyilvántartási szám: NAIH-76940/2014

A Weboldalon és az Eperhab facebook oldalon található „Orvos válaszol” applikáció igénybevétele során az Ön által közölt esetleges gyógyszer-mellékhatás(ok) esetén a Splendidea Kft. az Ön kapcsolattartási adatait továbbítja az MSD részére. Ennek megfelelően az MSD kizárólag mellékhatás-bejelentéssel kapcsolatban kezeli az Ön kapcsolattartási adatait. Az MSD a részére továbbított adatok tekintetében adatkezelőnek minősül.

A MSD mint adatkezelő mellékhatás-bejelentéssel kapcsolatos adatkezelési tevékenységét a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nyilvántartásba vette. Nyilvántartási szám: NAIH-85019

2. KEZEL-E AZ MSD A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN ÖNRE VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOT?

A Weboldalon található szolgáltatások többségének igénybevétele nem kívánja meg az előzetes azonosítást, így a Splendidea Kft. ezen szolgáltatások tartalmához személyazonossága feltárása nélkül hozzáférést biztosít az Ön számára. A Weboldalon és az Eperhab facebook oldalon található „Orvos válaszol” applikáció igénybevétele ugyanakkor megkívánja bizonyos személyes adatok megadását.

A Weboldalon és az Eperhab facebook oldalon található „Orvos válaszol” applikáció igénybevételének biztosítása érdekében a Splendidea Kft. az Ön alábbi adatait kívánja kezelni: (a) név; (b) e-mail cím; (c) életkora (16 éven felüli-e vagy sem); (d) személyes adatot vagy adott esetben különleges adatnak minősülő egészségügyi adatot tartalmazó üzenet (a továbbiakban együttesen: „személyes adat”).

A Weboldalon és az Eperhab facebook oldalon található „Orvos válaszol” applikáción keresztül beérkező esetleges gyógyszer-mellékhatás(ok) kivizsgálása érdekében az MSD az Ön alábbi kapcsolattartási adatait kívánja kezelni: (a) név; (b) e-mail cím.

Az adatkezelés jogalapja az Infotörvény 5. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az Ön adatkezeléshez adott hozzájárulása, amelyet a Weboldal és az Eperhab facebook oldal „Orvos válaszol” applikációjának felületén az „Elfogadom az Adatkezelési Szabályzatot” mondat melletti jelölő négyzet bejelölésével adhat meg. A hozzájárulás megadása önkéntes, és bármikor visszavonható.

3. HOGYAN VÉDIK AZ ADATKEZELŐK A SZEMÉLYES ADATOKAT?

Az Adatkezelők a jelen Adatkezelési Szabályzat 2. pontjában meghatározott körben a részükre megadott személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezelik, gondoskodnak azok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek megakadályozzák a személyes adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelőkkel munkaviszonyban álló munkatársak munkakörükből eredő feladataik teljesítése érdekében, az adott feladat teljesítéséhez feltétlenül szükséges mértékben ismerhetik meg. Az Adatkezelők minden olyan harmadik személyt, akiknek az adatokat a hatályos jogszabályokkal összhangban esetlegesen továbbítják vagy átadják, ugyancsak kötelezik ezen adatbiztonsági intézkedések megtételére.

Az Adatkezelők 2015. október 1. napjától az Infotörvény rendelkezéseivel összhangban nyilvántartást vezetnek a jelen Adatkezelési Szabályzat 2. pontjában megadott adatokat érintő esetleges adatvédelmi incidensekről, és kérelemre tájékoztatást nyújtanak ezek körülményeiről.

4. HOGYAN VÉDIK AZ ADATKEZELŐK A GYERMEKEK ADATAIT?

A Weboldal nem gyermekeknek szól, a Weboldalon elérhető online szolgáltatások legtöbbje 16. életévét betöltött személyek számára lett tervezve. Amennyiben 16 éven aluli személy személyes adatainak kezelésére vonatkozó igény merül fel az „Orvos válaszol” applikáció igénybevétele során, csak abban az esetben lehetséges ilyen adatok kezelése, amennyiben a 16. életévét be nem töltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozathoz megfelelően kiállított, ellenőrizhető formájú szülői vagy más törvényes képviselői beleegyezés vagy utólagos jóváhagyás áll rendelkezésünkre. Ilyen törvényes képviselői beleegyezés vagy utólagos jóváhagyás hiányában a 16 éven aluli személy személyes adatait az Adatkezelők nem kezelik. A törvényes képviselő a 16 éven aluli személy személyes adatainak kezeléséhez szükséges törvényes képviselői beleegyezést vagy utólagos jóváhagyást a jelen Adatkezelési Szabályzat 8. pontjában szereplő elérhetőségek valamelyikén teheti meg.

Nyilatkozatát, mely szerint Ön 16. életévét betöltötte, a Weboldal és az Eperhab facebook oldal „Orvos válaszol” applikációjának felületén a „Kijelentem, hogy 16. életévemet betöltöttem” mondat melletti jelölő négyzet bejelölésével teheti meg.

Az Adatkezelők mindent megtesznek annak érdekében, hogy elkerüljék a 16 éven aluli személyek személyes adatainak kezelését. Ha az Adatkezelők tudomására jut az a tény, hogy az érintett hamis nyilatkozatot tett az életkora tekintetében, vagy a törvényes képviselő nem járult hozzá az adatok kezeléséhez, akkor az Adatkezelők maguk is törölhetik az adatokat.

5. MENNYI IDEIG KEZELIK AZ ADATKEZELŐK A SZEMÉLYES ADATOKAT?

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelők az Ön személyes adatait az adatkezelés céljához feltétlenül szükséges időtartam lejártáig kezelik, kivéve, ha Ön a személyes adatainak törlését az Adatkezelőknél ezt megelőzően kérelmezi.

6. MELY SZEMÉLY(EK) ÉS MILYEN KÖRBEN JOGOSULT(AK) ELJÁRNI ADATFELDOLGOZÓKÉNT?

A Splendidea Kft. a Weboldalon és az Eperhab facebook oldalon található „Orvos válaszol” applikáció igénybevétele során megadott adatokat a feltett kérdés megválaszolása érdekében Dr. Bartha Tünde (4024 Debrecen, Batthyány 14.) és Dr. Major Tamás (4024 Debrecen, Batthyány 14.) szülész-nőgyógyász szakorvosok, mint adatfeldolgozók részére adja át, akik az Ön kérdésére a választ az Ön által megadott e-mail címre küldik meg közvetlenül. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az „Orvos válaszol” applikáció igénybevétele során szolgáltatott válaszok csak véleménynek minősülnek. A válaszok nem helyettesítik a személyes orvosi konzultációt és orvosi vizsgálatot.

Az Adatkezelők az Infotörvény rendelkezéseivel összhangban nyilvántartást vezetnek a jelen Adatkezelési Szabályzat 2. pontjában megadott személyes adatai továbbításáról, amely tartalmazza az általuk kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, valamint a továbbított személyes adatok körét. Ön bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelőktől az adattovábbítási nyilvántartásban foglalt Önre vonatkozó adatokról.

7. HOGYAN FÉRHETEK HOZZÁ A RÁM VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOKHOZ ÉS HOGYAN KÉRHETEM AZOK HELYESBÍTÉSÉT?

Az Adatkezelők adatkezelési tevékenységükről (beleértve az esetleges adatvédelmi incidenseket) Önt igénye szerint tájékoztatják. Ön emellett bármikor kérheti az Adatkezelők által kezelt személyes adatainak megtekintését, helyesbítését, zárolását vagy törlését a jelen Adatkezelési Szabályzat 8. pontjában megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelők telefonon kizárólag általános tájékoztatást tudnak adni, minden további, konkrét igényét kérjük, szíveskedjen írásban vagy e-mailben előterjeszteni, hogy szükség esetén lehetőség nyíljon személyazonosságának ellenőrzésére. Ennek megfelelően az Adatkezelők jogosultak további adatokat kérni Öntől annak érdekében, hogy meggyőződhessenek személyazonosságáról. Az Adatkezelők minden tőlük telhetőt megtesznek az adatkezelést érintő kérések teljesítése érdekében. Azon adatok törlését azonban, melyek feltétlenül szükségesek az Adatkezelőket terhelő jogszabályi kötelezettségek teljesítése (pl. mellékhatás-bejelentés körében), illetve az Adatkezelők jogos érdekeinek érvényesítése céljából, az Adatkezelők az Infotörvény értelmében jogosultak lehetnek megtagadni. A megadott adatok helyesbítése, illetve az adatkezelési tevékenységről történő tájékoztatás iránti kérésnek az Adatkezelők a lehető legrövidebb időn belül, lehetőség szerint a vonatkozó kérelemnek az átvételét követő egy héten belül igyekeznek eleget tenni.

Ön jogosult továbbá tiltakozni az adatkezelés ellen, amennyiben bármely kérését a Splendidea Kft. vagy az MSD nem teljesíti, illetve jogszabályban meghatározott egyéb esetben. Amennyiben a tiltakozása alapján a Splendidea Kft. vagy az MSD által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy Ön bírósághoz fordulhat. Az Infotörvény 22. § (3) bekezdése alapján Ön jogosult a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt megindítani. Emellett jogszabályban meghatározott esetekben eljárás kezdeményezhető a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; postacím: 1530 Bp. Pf.: 5; honlap: www.naih.hu; telefonszám: +36 1 391 1400).

8. MI AZ ADATKEZELŐK KAPCSOLATTARTÁSI CÍME ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK ESETÉN?

Amennyiben a jelen Adatkezelési Szabályzatban foglalt adatkezeléssel, valamint az Adatkezelők által kezelt személyes adataival kapcsolatban bármilyen észrevétele vagy kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Splendidea Kft.:

Székhely:  1037 Budapest, Montevideó út 2/C., II. lh. 2. em.

E-mail cím: msd@flowpr.hu

Telefonszám: 06/1-336-1355

MSD:

Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.

E-mail cím: hungary_msd@merck.com

Telefonszám: +36 (1) 888 53 00

9. MILYEN COOKIE-T HASZNÁL A WEBOLDAL?

A Weboldal a Google Analytics rendszert használja, amely a Google Inc. („Google”) egy webelemző szolgáltatása. A Google Analytics ún. „cookiek”-kal dolgozik, amelyek olyan szöveges fájlok, amelyek betárolódnak az Ön számítógépére és lehetővé teszik az Ön számára a Weboldal használatának elemzését.

A cookie által létrehozott információk a Weboldal használatáról (belértve az Ön IP-címét is) átkerülnek a Google-nak az Egyesült Államokban lévő szerverére és ott történik meg a letárolásuk.

A Google ezeket az információkat arra használja, hogy kiértékelje a Weboldal Ön által történő használatát, jelentéseket állítson össze az Üzemeltető részére a Weboldalon keresztül lezajlott aktivitásokról, és hogy a Weboldal és az internet használatához kapcsolódó további szolgáltatásokat generáljon.

A Google ezeket az információkat adott esetben átadja harmadik személyeknek, ha ezt a törvény írja elő vagy harmadik személy feladatát képezi ezeknek az adatoknak a feldolgozása a Google megbízásából.

A Google semmiképpen nem kapcsolja össze az Ön IP-címét más olyan adatokkal, amelyeket a Google tárol.

Ön a cookiek létrehozását a böngésző szoftverének megfelelő beállításával megakadályozhatja; de felhívjuk a figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a Weboldalnak nem minden funkcióját tudja teljes terjedelemben használni.

Itt kívánjuk felhívni szíves figyelmét arra, hogy a Google Analytics a Weboldalt az „_anonymizehelp()” kiterjesztéssel használja, és ily módon az IP-címeket csak rövidítve rögzíti, amely által egy-egy személyhez történő közvetlen hozzáférés kizárt.

Az adatok gyűjtését, feldolgozását és felhasználást Ön a böngészőjének a megfelelő beállításával a jövőben bármikor letilthatja.

10. HONNAN TUDOM MEG, HOGY AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATOT AZ ADATKEZELŐK FRISSÍTETTÉK?

Az Adatkezelők rendszeres időközönként jogosultak frissíteni a jelen Adatkezelési Szabályzatot tekintettel elsősorban a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, így különösen az Infotörvény esetleges módosításaira. Az Adatkezelők fenntartják a jogot, hogy az Adatkezelési Szabályzat egyes részeit saját belátásuk szerint módosítsák, kiegészítsék, illetve eltávolítsák. Amennyiben az Adatkezelők úgy döntenek, hogy az Adatkezelési Szabályzatot megváltoztatják, az ilyen változásokat a Weboldalon megjelenítik.

A jelen Adatkezelési Szabályzat utolsó frissítésére 2016. április 7. napján került sor.

11. FELHÍVÁS NEMKÍVÁNATOS ESEMÉNYEK BEJELENTÉSÉRE

Annak érdekében, hogy az MSD mint a Weboldal tulajdonosa a termékei biztonságát és hatékonyságát figyelemmel kísérhesse, kérjük, hogy ha az MSD termékeihez kapcsolódó mellékhatást tapasztal, vagy minőségi kifogása van, jelentse azt be a +36 1 8885 300-as telefonszámon. A bejelentés kivizsgálásához előfordulhat, hogy a későbbiekben felvesszük Önnel a kapcsolatot. A termékekkel kapcsolatos mellékhatásokat emellett bejelentheti közvetlenül orvosánál, gyógyszerészénél, vagy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnél is: http://www.ogyei.gov.hu/MELLEKHATAS_BEJELENTES/